2021 оны 4 сар 23, Баасан
Ажлын байрны зар

Хамтын ажиллагааны гэрээг байгууллаа
ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

Өвөрхангай аймгаас 200-аад малчин өрхийн 150 гаруй мянган мал манай аймагт отроор өвөлжиж байна. Отроор ирсэн малчид заасан газарт тогтдоггүй сэлгэн нүүдэллэдэг, малын сэг зэм, хог хаягдлаа ил задгай орхих хийгээд орон нутаг-малчдын хооронд бэлчээр, усны маргаан ихээр үүссээр ирсэн. Тиймээс Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга А.Ишдоржтой отрын малыг өвөлжүүлж, хаваржуулах хамтын ажиллагааны гэрээг анх удаа байгууллаа. Тус гэрээнд:
• Отрын малыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ий дотор бүрэн гаргах
• Цаашид нэмж отрын мал Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт оруулахгүй байх
• Отрын мал өвөлжиж байгаа урд бүсийн 8 сумдад тус бүр 10 сая төгрөг олгох
• Цаг агаар хүндэрсэн нөхцөлд малчдад масс мессеж хүргэх
• Эрүүл мэнд, төрийн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй үзүүлэх
• Оторлож буй сумдын ЗДТГ, 2 аймгийн Эрүүл мэндийн газрууд тусгайлсан гэрээ байгуулах зэрэг заалтуудыг тусгалаа.
ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ 200 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 150 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠲᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠲᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭ ᠵᠡᠮ᠂ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊ ∙ ᠢᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ᠄
• ᠣᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ 2021 ᠣᠨ ᠤ 04 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01 ᠍ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ
• ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ
• ᠣᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ 8 ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ
• ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠮᠠᠰ ᠮᠧᠰᠰᠧᠵ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ
• ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠭᠦᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
• ᠣᠲᠣᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ЗДТГ᠂ 2 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ᠃

About admin

Check Also

МЭДЭГДЭЛ

Сум хөгжүүлэх санд зээлийн хугацаа хэтэрсэн, зээлийн гэрээний хугацаа дууссан зээлдэгч нарын анхааралд  2021 оны …

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.