2024 оны 4 сар 18, Пүрэв

Хяналтын алба

Хүнсний аюулгүй байдал

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна. “Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Бүрэгхангай сумын ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд хүнсний худалдааны 3 аж ахуйн нэгжийн 4 хүнсний дэлгүүрт хяналт хийж, хадгалж худалдаалах хүчинтэй хугацаа нь дууссан 18 нэрийн 120 ширхэг, 10.5 литр 843600 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг лангуунаас татуулж, аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтаар устгуулан мэргэжил …

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

ХХААХҮЯ, Салбарын хяналтын газар, улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 08-00-02/10 дугаартай удирдамжийн дагуу Бүрэгхангай сумын хүнсний 4 дэлгүүрт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийв. Хяналтын хуудасны үнэлгээгээр эрсдэл үүсэх магадлал дунджаар 35, хууль сахин мөрдөлт 65.4 хувьтай. Хяналт шалгалтын явцад 29 зөрчлийг илрүүлэн улсын байцаагчийн хугацаатай 3 албан шаардлагыг хүргүүлж, мэргэжил …

Дэлгэрэнгүй »

ХОРИГЛОСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай” хуулийн 3.1.4-д “сургуулийн орчин” гэж сургуулийн байр, дотуур байр болон “Газрын тухай” хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтад заасны дагуу сургуульд эзэмшүүлсэн газар, түүнээс эргэн тойронд 150 метр хүртэлх газрыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний аюулгүй байдал” -Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

“Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Дашинчилэн сумын ЗДТГ-ын холбогдох улсын байцаагч, мэргэжилтнүүд хүнсний худалдааны 11 газарт хяналт шалгалт хийж, 35 иргэн, аж ахуйн нэгжид “Стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах нь”, “Үйлчилгээний соёл ба харилцаа хандлага” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан зөвлөмж хүргүүлэн ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй »

Хүнсний аюулгүй байдал

“Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Бүрэгхангай сумын ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 5 зарчим”, “Хоол бэлтгэлийн аюулгүй байдал”, “Махны эрүүл ахуй” сэдэвт гарын авлага материалыг 160 гаруй иргэд, хэрэглэгчдэд тарааж, цахим хаягаар дамжуулан зөвлөмж, мэдээллийг түгээн ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй »

Хүнсний аюулгүй байдал

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2024 оны А/149 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт аян, тус яамны салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 08-00-02/13 дугаартай удирдамжаар Мал эмнэлгийн газартай хамтран Булган сумын хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж байна. Хяналт үргэлжилж байна.

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

“Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Сайхан сумын “Хүнсний аюулгүй байдлын орон тооны бус зөвлөл буюу сумын дотоод хяналтын баг” нь хүнсний худалдааны 6 дэлгүүр, 1 мухлаг, 1 баар, нийт 8 цэгт хяналт тавьж, хадгалж худалдаалах хүчинтэй хугацаа нь дууссан 5 нэрийн 38 ширхэг 74600 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаанаас татуулж аж …

Дэлгэрэнгүй »

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ САРЫН АЯН”-Ы ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭЖ БУЙ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

ХХААХҮЯ-ны Салбарын хяналтын газар, улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 08-00-02/13 дугаартай төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу Булган сумын хүнсний худалдааны 10 газарт аймгийн ЭМГ-ын улсын байцаагч, сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдтэй хамтран хяналт хийхэд, хадгалалтын горим зөрчигдсөн, хадгалж худалдаалах хүчинтэй хугацаа нь дууссан 35 нэрийн 141 ширхэг, 12,6 …

Дэлгэрэнгүй »

Хүнсний аюулгүй байдал

“Хүнсний аюулгүй байдал” 3 сарын аяны хүрээнд хийгдэх хяналт шалгалт, сургалт мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан сумдын ЗДТГ-т хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй »