2024 оны 7 сар 24, Лхагва
Breaking News

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ

  • энд дарж2018 оны 3 дугаар улиралд  бичгээр 9 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2018 оны 2 дугаар улиралд  бичгээр 7 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2018 оны 1 дүгээр улиралд  бичгээр 4 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

2017 он

  • 2017 оны 4 дугаар улиралд  бичгээр 7 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2017 оны 3 дугаар улиралд  бичгээр 4 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2017 оны 2 дугаар  улиралд  бичгээр 3 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

2023 он

  • 2023 оны 3 дугаар улиралд  бичгээр 19 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2023 оны 11 сарын байдлаар 40 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

2024он

  • 2024 оны 1-дүгээр улиралын мэдээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.