2024 оны 7 сар 24, Лхагва
Breaking News

Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

Хөдөө аж ахуй нь манай орны уламжлалт салбар бөгөөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 13.7 хувийг үйлдвэрлэж хүн амын хүнсний  хангамж, үндэсний үйлдвэрийн түүхий эдийн  гол тулгуур болж байгаагийн хувьд улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төвшинг тодорхойлох нэг үндэс байсаар ирсэн, өнөө ч энэ ач холбогдлоо алдаагүй байна.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд мал  аж ахуйн салбарын гүйцэтгэх үүрэг (хувиар)

Үзүүлэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд  хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний эзлэх хэмжээ 15.9 13.0 14.6 14.8 14.0 13.7
ХАА-н бүтээгдэхүүнд мал аж ахуйн салбарын эзлэх хэмжээ 75.0 79.2 81.2 88.1 82.9 87.2

 

Authors