2024 оны 7 сар 24, Лхагва
Breaking News

Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Сайдын тушаал

 Дугаар Огноо Нэр
 А/28  2024.01.15  ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ, ХӨНГӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
А/58 2023.03.02 Монгол Улсын 2023 онд экспортлох, импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай
А/34,А/43,А/50 2023.02.13 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
 А/218,А/146 2022.07.06 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
А/277 2022.07.20 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
A-57 2021-03-05 Монгол Улсын 2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай
А/52,А-42,А/71 2021-02-23 Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсад 2021 онд Хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, тоо хэмжээ, Газар тариалангийн зориулалтаар ашиглаж болох химийн бордооны жагсаалт, тоо хэмжээ, Мал эмнэлгийн ариутгал, халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглаж болох бодисын жагсаалт, тоо хэмжээ, Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглаж болох бодисын жагсаалт, тоо хэмжээ/
A-29 2021-02-09 Мал, амьтанд зориулан үйлдвэрлэх, импортлох тэжээлийн аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай
A/602/A/393/A/689 2020-12-21 Журам батлах тухай /”Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, бүртгэх журам/
A-385 2020-12-15 Журам батлах тухай /Төгсөлтийн дараах үргэлжилсэн сургалт явуулах болон малын эмчид итгэмжлэл олгох, түдгэлзүүлэх, цуцлах журам/
A-346 2020-10-22 Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журам батлах тухай
A-345 2020-10-20 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн фармакопейн өгүүлэл боловсруулах, батлах, дугаар өгөх журам/
A-336 2020-10-08 Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам батлах тухай
A-324 2020-10-01 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн үндэсний лавлагаа лабораторийг сонгох/
A/323 2020-10-01 Журам батлах тухай /Малын эмч, мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох/
A/303 2020-09-16 Журам батлах тухай /Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн мал эмнэлгийн сүлжээ лабораторийн ажиллах/
A/272 2020-08-19 Норматив тогтоох тухай /Согтууруулах ундаа худалдах/
A/281, A/170 2020-08-26 Дүрэм батлах тухай /Зөгийн аж ахуйд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм/
A-234/A-359 2020-06-30 Жагсаалт батлах тухай /Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хэрэглэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний жагсаалт/
A-138 2020-04-29 Захиргааны статистик мэдээллийн үзүүлэлт, заавар батлах тухай
A-27 2020-01-30 Журам батлах тухай /баяжуулсан хүнс  болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам/
A-26 2020-01-30 Журам батлах тухай /баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх журам/
A/23/, A/16/07/, A/25 2020-01-22 Журам батлах тухай /хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам, спиртийн үйлдвэрээс аж ахуйн нэгж, байгууллагад спирт олгосон маягт, хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн захиалгын маягт, спиртийн гарцын тэнцлийн маягт, аж ахуйн нэгж, байгууллага спирт хүлээн авсан маягт/
A-17 2020-01-15 Журам шинэчлэн батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны шагнал олгох журам/
A/515 2019-12-30 Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, өсгөврийн хөрөнгө, шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам батлах тухай
290/A-504 2019-12-26 Журам батлах тухай /Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох/
A/500/283 2019-12-25 Журам батлах тухай /Ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх/
A/501 2019-12-25 Журам батлах тухай /Малын бүртгэл/
A/456 2019-12-10 Журам батлах тухай /Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох/
A/457 2019-12-10 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хяналт тавих, үр дүнг мэдээлэх/
А-254,А/114 2019-08-13 Журам батлах тухай /Малын генетик нөөцийн үндэсний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх/
A-234 2019-07-18 Журам батлах тухай /Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг хорио цээрийн журам/
А/166, А/251 2019-05-29 Хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар батлах тухай
A-43 2019-02-26 Аргачлал батлах тухай /Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах/
A-42 2019-02-25 Мэргэжлийн зэрэг дэв олгох, хүчингүй болгох, сунгах, бүртгэх журам батлах тухай
A-40 2019-02-20 Халдварт өвчингүй, тайван байдлыг улс, бүс, нутгаар тогтоон мэдээлэх журам батлах тухай
A-34 2019-02-12 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох өвчний жагсаалт батлах тухай
A-16 2019-01-16 Журам батлах тухай /Мал, амьтны гоц халдварт өвчнийг яаралтай мэдээлэх/
A-09 2019-01-10 Журам батлах тухай /Мал, амьтны эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлагнах журам/
A-08 2019-01-09 Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журам батлах тухай
A-180 2018-10-25 Журам батлах тухай /Органик хүнсийг бүртгэх,нийтийн хэрэгцээнд гаргах/
А/319,А-147,А/353 2018-09-03 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ариутгалын бодисыг бодисыг турших, ашиглах/
А-145 2018-08-28 Журам батлах тухай  /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/
А-136,А-158,А-210 2018-08-20 Аргачлал батлах тухай /тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд учруулсан хохирлыг тооцох/
A-129 2018-07-27 Арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай /“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/
А-114 2018-06-29 Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай /Зөгий үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрт олгох зээлийн хэмжээ/
A-94 2018-05-17 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай
А-84 2018-05-04 Журам батлах тухай /Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах/
А-68 2018-04-18 Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний төрөл, жишиг үнэ батлах тухай
A-09 2018-01-15 Журам, аргачлал батлах тухай /Хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд/
А-50 2017-04-19 Жагсаалт батлах тухай /Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн/
А-49 2017-04-19 Журам, дүрэм батлах тухай /Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах/
A-37 2017-03-27 Салбарын судалгаа, хөгжлийн ажилд грант олгох журам
A-80 2016-06-24 Аргачлал батлах тухай /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал/
A-63 2016-05-02 Журам батлах тухай /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/
A-61 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/
A-60 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шат (2016-2020 он)-ны төлөвлөгөө/
A-43 2016-03-15 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр батлах тухай
 А-105 2015-08-24 Журам батлах тухай /Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон/
A-90 2015-06-26 Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай  дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт/
А/85 2014-08-06 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн фармакопейн хорооны ажиллах/
A/105 2013-08-12 Бордооны аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай
А/46/115 2013-04-08 Журам батлах тухай /Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам/
A/35 2013-03-07 Биржээр арилжих барааны жагсаалт, код, коджуулах журам батлах тухай
А/31 2013-02-26 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоох тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн дэх малын эм, бэлдмэл болон пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/
А/74 2011-05-12 Журам батлах тухай /малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/
А/86 2011-06-02 Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал, амьтны өвчний жагсаалт/
А/212 2010-09-10 Журам батлах тухай /мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
101/189/194 2005-07-15 Журам батлах тухай /инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн завсарлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам/

Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Дугаар Огноо Нэр
A-160 2019-05-02 Үрийн улаанбуудай 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-131 2019-04-15 Улаанбуудайн гурил 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-111 2019-04-09 Үрийн улаанбуудай 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
А-60 2019-03-07 Хуурай сүү, үхрийн мах 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай