2021 оны 5 сар 12, Лхагва
Ажлын байрны зар

Монгол улсын хууль

Салбарын хуулиуд Батлагдсан огноо
Баяжуулсан хүнсний тухай 2018
Малын генетик нөөцийн тухай 2017
Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай 2017
Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх  тухай (Импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулсан хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисыг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай) 2016
Органик хүнсний тухай 2016
Тариалангийн тухай  /шинэчилсэн найруулга/ 2016
Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай 2015
Хөрөнгө оруулалтын тухай 2013
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2013
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай 2013
Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 2012
Инновацийн тухай 2012
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай 2012
Усны тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай 2012
Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай 2012
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012
Ойн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай 2011
Төсвийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2011
Компанийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2011
Мэдээллийн ил тод байдлын ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011
Эрүүл мэндийн тухай 2011
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2010
Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2010
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2010
Өрсөлдөөний тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2010
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай 2009
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008
Гаалийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2008
Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2008
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2008
Ургамал хамгааллын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2007
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай 2007
Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай 2007
Хувиргасан амьд организмын тухай 2007
Шинжлэх ухаан технологийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2006
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 2006
Онцгой албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2006
Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай 2006
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2006
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 2006
Авлигын эсрэг хууль 2006
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 2006
Тамхины хяналтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2005
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005
Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсүгэй./ 2005
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг гаалийн албан татвараас чөлөөлсүгэй./ 2005
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 2004
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай 2004
Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай 2004
Даатгалын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2004
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 2003
Газрын тухай 2002
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2002
Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хиллэр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай 2002
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 2001
Онцгой албан татварын тэмдэгийн тухай 2000
Таримал ургамлын үр сортын тухай 1999
Үрийн тариалангийн даатгалын тухай 1999
Хоршооны тухай /шинэчилсэн найруулга/ 1998
Технологи дамжуулах тухай 1998
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/ 1998
Газрын төлбөрийн тухай 1997
Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай 1996
Байгууллагын нууцын тухай 1995
Хувь хүний нууцын тухай 1995
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль 1993