2024 оны 7 сар 24, Лхагва
Breaking News

Монгол улсын хууль

Салбарын хуулиуд Батлагдсан огноо
Нийтийн мэдээллийн ил тоб байдлын тухай
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай
2024
2023
Хөдөлмөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2023
Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай 2023
2023-2024 оныг Авилгатай  тэмцэх жил болгон зарлах тухай 2023
Төрийн хэмнэлтийн тухай 2022
Төрийн албаны тухай 2022
Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай 2022
Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2022
Эрүүл мэндийн тухай 2021
Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай 2021
Хөдөлмөрийн тухай_ Шинэчилсэн найруулга 2021
Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль  2021
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2020
Малын тоо толгойн албан татварын тухай 2020
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2020
Төрийн аудитын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2020
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2020
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2019
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай 2019
Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2019
Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2019
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2019
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2019
Баяжуулсан хүнсний тухай 2018
Малын генетик нөөцийн тухай 2017
Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай 2017
Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017
Гамшгаас хамгаалах тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2017
Органик хүнсний тухай 2016
Эрүүл ахуйн тухай 2016
Тариалангийн тухай  /шинэчилсэн найруулга/ 2016
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2015
Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай 2014
Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 2012
Инновацийн тухай 2012
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай 2012
Усны тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай 2012
Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай 2012
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012
Ойн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2012
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай 2011
Төсвийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2011
Компанийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2011
Мэдээллийн ил тод байдлын ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011
Эрүүл мэндийн тухай 2011
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2010
Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2010
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2010
Өрсөлдөөний тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2010
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай 2009
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008
Гаалийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2008
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2008
Ургамал хамгааллын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2007
Хувиргасан амьд организмын тухай 2007
Шинжлэх ухаан технологийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2006
Онцгой албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2006
Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай 2006
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 2006
Авлигын эсрэг хууль 2006
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 2006
Тамхины хяналтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2005
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005
Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсүгэй./ 2005
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг гаалийн албан татвараас чөлөөлсүгэй./ 2005
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 2004
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай 2004
Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай 2004
Даатгалын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2004
Газрын тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2002
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2002
Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хиллэр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай 2002
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 2001
Онцгой албан татварын тэмдэгийн тухай 2000
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2000
Таримал ургамлын үр сортын тухай 1999
Үрийн тариалангийн даатгалын тухай 1999
Хоршооны тухай /шинэчилсэн найруулга/ 1998
Технологи дамжуулах тухай 1998
Газрын төлбөрийн тухай 1997
Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай 1996
Байгууллагын нууцын тухай 1995
Хувь хүний нууцын тухай 1995
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль 1993