Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

       “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай 67 дугаар тогтоол, 08 тоот албан даалгаварыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх, дотоодын хяналтыг сайжруулан, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

 

           Тус газар 2014 оны 48 өргөдөл, санал, гомдол хүлээн авснаас   1-р улиралд 25, 2-р улиралд 7, 3-р улиралд 10, 4-р улиралд 6, нийт 48 өргөдөл , гомдлыг бичгээр болон амаар ирүүлсэнийг хүлээн авч шийдвэрлэж ажиллав.

            Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 95.8 хувь буюу 46-ыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 2 иргэний өргөдөл, гомдлыг холбогдох газарт албан тоотоор уламжлан шилжүүлсэн.

 

            Өргөдөл хүсэлтийг бүртгэж, карт хөтлөн газрын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, хариуг хугацаанд нь албан тоот болон холбогдох утсаар, амаар мэдэгдэж ажиллаж байна.

 

              Өргөдлийн мэдээг улирал ТЗУХ-т хугацаанд хүргүүлж, байгууллагын вэб хуудас болон мэдээллийн самбарт тавин ажиллаж байна.

дэлгэрэнгүй

       “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай 67 дугаар тогтоол, 08 тоот албан даалгаварыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх, дотоодын хяналтыг сайжруулан, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

       Тус газар 2014 оны 6 өргөдөл, санал, гомдол хүлээн авч, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 83.3 хувь буюу 5-ыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 1 иргэний амаар гаргасан гомдлыг Сэлэнгэ сумын ЗДТГ-т албан тоотоор хүргүүлсэн.

         Өргөдөл хүсэлтийг бүртгэж, карт хөтлөн газрын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, хариуг хугацаанд нь албан тоот болон холбогдох утсаар, амаар мэдэгдэж ажиллаж байна.

Өргөдлийг агуулгаар нь ангилж үзвэл:

  1. Ажилд орох хүсэлт 1 буюу 16.6 хувь
  2. Ажлаас чөлөөлөх хүсэлт 1 буюу 16.6 хувь
  3. Өндөр настны харъяалалд орох хүсэлт 3 буюу 50.2 хувь
  4. Гомдол 1 буюу 16.6 хувь
дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар