Нүүр / Төсөв, санхүү

Төсөв, санхүү

Төсвийн гүйцэтгэл 2017 оны 2-р сар

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 444,795,700.00 74,056,600.00 65,327,681.00 8,728,919.00 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 444,795,700.00 74,056,600.00 65,327,681.00 8,728,919.00 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 437,048,700.00 74,056,600.00 65,327,681.00 8,728,919.00 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 296,249,145.00 55,824,600.00 …

Дэлгэрэнгүй »

Байгууллагын батлагдсан төсөв 2017 он

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 444795700 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 444795700 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 437048700 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 296249145 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 36845200 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 38447700 Хангамж, бараа материалын зардал 14523800 Нормативт зардал 3769000 Эд …

Дэлгэрэнгүй »

Төсвийн гүйцэтгэл 2017 оны 1-р сар

2017 оны 1-р сар Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 444,795,700.00 36,824,100.00 33,654,378.00 3,169,722.00 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 444,795,700.00 36,824,100.00 33,654,378.00 3,169,722.00 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 437,048,700.00 36,782,400.00 33,654,378.00 3,169,722.00 Цалин, хөлс болон …

Дэлгэрэнгүй »

Байгууллагын батлагдсан төсөв 2016 он

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 440768300 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 440768300 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 432091700 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 324436600 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 35688100 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 38836100 Хангамж, бараа материалын зардал 14491200 Нормативт зардал 3807100 Эд …

Дэлгэрэнгүй »