Нүүр / Төсөв, санхүү / Батлагдсан төсөв

Батлагдсан төсөв

7 сар, 2017

1 сар, 2017

  • 18 1 сар

    Байгууллагын батлагдсан төсөв 2017 он

    Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 444795700 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 444795700 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 437048700 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 296249145 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 36845200 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 38447700 Хангамж, бараа материалын зардал 14523800 Нормативт зардал 3769000 Эд …

1 сар, 2016

  • 18 1 сар

    Байгууллагын батлагдсан төсөв 2016 он

    Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 440768300 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 440768300 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 432091700 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 324436600 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 35688100 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 38836100 Хангамж, бараа материалын зардал 14491200 Нормативт зардал 3807100 Эд …